ออกจากระบบงาน     
วันที่ 20 มีนาคม 2561     
    

  ค้นหาผู้ทิ้งงาน
 
ประเภทการค้นหา   
ประเภทผู้ค้า   
ชื่อผู้ทิ้งงาน   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   
เลขประจำตัวประชาชน    - - - -
เลขทะเบียนพาณิชย์/เลขทะเบียนนิติบุคคล   
 หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 
 
รายการผู้ทิ้งงาน
ชื่อผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน ประเภท เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่หนังสือเวียน เลขที่สัญญา หนังสือเวียน
  ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
หมายเหตุ : กรณีแสดงเป็นบุคคลธรรมดา หมายถึง ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
   กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 BLK1300N v 1.3.5