ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง


 ชื่อหน่วยงาน แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหา
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 4 รายการ (6คัน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 10,150,000.00

ลำดับ  TOR  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1 ฉบับแรก
 53044003539_25530423182958_3.zip
23/04/2553 27/04/2553
2  53044003539_25530427152254_3.zip 27/04/2553 28/04/2553