ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง


 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 0.95

ลำดับ  TOR  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
1 ฉบับแรก
 55024002571_25550203173002_3.zip
03/02/2555 06/02/2555