( สำเนา )
ประกาศ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

  .    Aflatoxin M1 Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorometerจำนวน๑๐กล่อง
  .    AflaM1 Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLCจำนวน๑๐กล่อง
  .    Aflatoxin Test ชนิด wide bore column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLCจำนวน๑๐กล่อง
  .    AFLATEST - P COLUMNจำนวน๑๘กล่อง
  .    Knitted Reactor Coils ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน 0.25 มิลลิเมตร ยาว 25 เมตรจำนวนอัน
  .    Zearalenone Test ชนิด wide bore column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLCจำนวน๑๐กล่อง
  .    SPE ชนิด Copolymer แบบ Hydrophilic Lipophilic Balance ขนาด 200 mg/6 mLจำนวน๑,๙๙๐อัน
  .    SPE Column ชนิด C18 Carbon loading ไม่น้อยกว่า 17% ขนาด 500 mg/ 3 mLจำนวน๔,๖๐๐อัน
  .    SPE ชนิด strong cation exchange 500 mg/3 mLจำนวน๒,๐๐๐อัน
  ๑๐.    SPE ชนิด Oasis MCX Cartridge 150 มิลลิกรัม/ 6 มิลลิลิตรจำนวน๔๐กล่อง
  ๑๑.    ชุดทดสอบสำหรับตรวจสารตกค้าง Ractopamine โดยใช้เทคนิค Competitive enzyme immunoassayจำนวน๑๙ชุด
  ๑๒.    ชุดทดสอบสำหรับตรวจสารตกค้าง B-Agonists โดยใช้เทคนิค Competitive enzyme immunoassayจำนวน๔๔๔ชุด
  ๑๓.    ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่ม β ? Agonists ด้วยเทคนิค ELISA ชนิดใช้สำหรับเครื่องอ่านไมโครเพลทแบบ 12x8 wellsจำนวน๑๕ชุด
  ๑๔.    ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์สารตกค้าง Ractopamine ในอาหารสัตว์และปัสสาวะ ด้วยเทคนิคELISA ชนิดใช้สำหรับเครื่องอ่านไมโครเพลทแบบ 12X8 wellจำนวน๑๓ชุด

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ได้ที่ งานการเงิน สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th/qcontrol ,www.dld.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๖๗-๙๗๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 
 

(นางวิมลพร ธิติศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

                   

                   

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุริยะ จูตะเสน)
       ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 โดย นาย สุริยะ จูตะเสน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ