( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลนครระยอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง (โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน/อสม.และศึกษาดูงาน) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (รวม ๓ วัน)
 

          เทศบาลนครระยองมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          ๑. จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง(ไป-กลับ) จาก เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ถึงจังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๔ คัน เพื่อใช้รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน/อสม. และศึกษาดูงาน (กิจกรรมนำคณะกรรมการชุมชนและอสม.ไปศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  (รวม ๓ วัน)
        -ราคากลางคิดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๑๖,๐๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครระยอง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครระยอง ในวันและเวลาราชการ  และให้สามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยให้ถือวันและเวลาที่ "เทศบาลนครระยอง" ลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันและเวลารับซอง  
        กำหนดพิจารณาผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครระยอง ในวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  (วันสุดท้ายภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayongcity.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๒-๐๑๑๑ ต่อ ๓๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
 
 

(นาย เสรี สุวรรณวิจิตร)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครระยอง

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง กิ่งแก้ว ถนอมถิ่น)
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
 โดย นาง กิ่งแก้ว ถนอมถิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง