ออกจากระบบงาน     
วันที่ 20 เมษายน 2561     
    

 เงื่อนไขค้นหาประกาศ
*ประเภทประกาศ   
ปีงบประมาณ   
กระทรวง   
หน่วยงาน   
จังหวัด   
*วิธีการจัดหา   
ประเภทการจัดหา   
ประเภทโครงการ   
เลขที่โครงการ   
ชื่อโครงการ   
วันที่       ถึงวันที่  
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่        จนถึง 
สถานะโครงการ  
 
   

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
               : ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง(บาท)
สถานะ
โครงการ
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
ข้อความปฎิเสธ : E1530 : ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลไม่พบ

   กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO9965 v 3.0.3