คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
       หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
       หัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ)
       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
       เจ้าหน้าที่พัสดุ
       คลังเขต
       คลังจังหวัด
       ผู้ดูแลระบบ
       ผู้ดูแล สตง.และอื่นๆ
       เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ
  คู่มือลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
       ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  
  คู่มือลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป
       ลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป
  คู่มือการจัดทำระบบประกาศ
       วิธีตกลงราคา
       วิธีสอบราคา
       วิธีประกวดราคา
       วิธีพิเศษ
       วิธีกรณีพิเศษ
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
       วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
       วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง
       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก
       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษเลือกจ้าง
       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษประกวดแบบ
  คู่มือการจัดทำระบบประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระยะที่1)
       วิธีสอบราคา part1
       วิธีสอบราคา part2
       วิธีประกวดราคา part1
       วิธีประกวดราคา part2
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) part1
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) part2
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) part3
  คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
       คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
  คู่มือลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา
       คู่มือลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา
  คู่มือตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ e-GP
       คู่มือตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ e-GP
  โปรแกรมสาธิตหน่วยงานภาครัฐ
       หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
       หัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ)
       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
       เจ้าหน้าที่พัสดุ
       คลังเขต
       คลังจังหวัด
       ผู้ดูแลระบบ
       ผู้ดูแล สตง.และอื่นๆ
       เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ
  โปรแกรมสาธิตผู้ค้ากับภาครัฐ
       โปรแกรมสาธิตผู้ค้ากับภาครัฐ  
  โปรแกรมสาธิตผู้สนใจทั่วไป
       โปรแกรมสาธิตผู้สนใจทั่วไป
  โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
       โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศสอบราคา  
       โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศประกวดราคา
       โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศด้วยวิธีการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  การแก้ไขปัญหาระบบงาน e-GP
       การแก้ไขปัญหาการจัดทำประกาศในระบบ e-GP
       เอกสารสัมมนาการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ โรงแรมเอเชีย 07/01/2554
  แนวทางการปฎิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่2
       ปก  
       สารบัญ  
       แนวทางระยะที่ 2