บรรยายระบบ e-GP ระยะที่ 2
       PowerPoint บรรยายระบบ e-GP ระยะที่ 2  
  ข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมทดลองบันทึกหน้าจอ
       วิธีตกลงราคา  
       วิธีสอบราคา  
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ part1  
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ part2  
       วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ part3  
       การคืนหลักประกัน  
       การจัดทำ PO ตรวจรับ และสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS